• 1. Algemeen

  • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Anta Uniformverhuur & Props B.V. (Anta) en de klant.

  • 1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 • 2. Betaling

  • 2.1 De betaling van de huur- c.q. koopprijs dient steeds contant bij aflevering van het gehuurde c.q. gekochte plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

  • 2.2 Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, is de klant, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Anta direct en volledig opeisbaar.

  • 2.3 De klant is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

  • 2.4 Indien Anta door het verzuim van de klant genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van 150.00.

 • 3. Niet nakoming huurovereenkomst/overschrijding huurtermijn

  • 3.1 De klant, die een aangegane huurovereenkomst niet nakomt, zij het door annulering, zij het door het niet afnemen van het gehuurde, is de volledige huursom verschuldigd (c.q. de reeds gewerkte uren te vergoeden).

  • 3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de klant verplicht het gehuurde op het tijdstip waarop de huur ingaat ten kantore van Anta in Beek en Donk af te halen en op het tijdstip waarop de huur eindigt daar weer terug te brengen.

  • 3.3 Indien de klant niet op de overeengekomen datum het gehuurde ten kantore van Anta in Beek en Donk terugbezorgt, dan wel op de in art. 8 voorziene wijze terugzendt zal aan hem voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft extra huurpenningen in rekening gebracht worden, onverminderd het recht van Anta om de daar door werkelijk geleden schade Anta op de klant te verhalen.

  • 3.4 De klant is zonder enige nadere ingebrekestelling reeds in verzuim door enkele overschrijding van de overeengekomen datum.

 • 4. Klachten

  • 4.1 Zowel in het geval van verkoop als in het geval van verhuur dienen klachten betreffende de verkochte c.q. de verhuurde zaak binnen 24 (vierentwintig) uur na het ter beschikking stellen door Anta aan deze telefonisch n schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

  • 4.2 Bij overschrijding van die termijn vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Anta.

 • 5. Verzending voor rekening en risico van klant

  • 5.1 Indien de klant wenst, dat het gehuurde van en naar Beek en Donk verzonden, c.q. gebracht wordt, dan zijn de verzendkosten c.q. transportkosten voor rekening van de klant.

  • 5.2 Tevens geschiedt de verzending in dat geval voor risico van de klant.

 • 6. Overmacht

  • 6.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Anta kunnen worden toegerekend.

  • 6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecte aan machinerien, storingen in de levering van energie, verkoopverboden en alle andere bedrijfsberoeringen bij Anta c.q. bij toeleveranciers alsmede wanprestatie door de toeleveranciers.

  • 6.3 In geval van overmacht is Anta gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat zij in dat geval tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden zal zijn.

 • 7. Zorg voor en gebruik van het gehuurde

  • 7.1 De klant is gehouden het gehuurde te gebruiken zowel overeenkomstig de aard van het gehuurde, als de bestemming van het gehuurde en waarvoor dit gehuurd is, zoals dit is vastgelegd in de desbetreffende overeenkomst.

  • 7.2 De klant is gehouden het gehuurde in de goede staat, waarin Anta het ter beschikking heeft gesteld, te houden en aan hem terug te geven.

  • 7.3 Bij niet-nakoming van de laatstgenoemde verplichting door de klant zijn de door Anta te maken herstelkosten, als deze naar het oordeel van Anta noodzakelijk zullen zijn of worden, voor rekening van de klant.

  • 7.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Anta is het de klant niet toegestaan het gehuurde aan een derde - in welke vorm ook - in gebruik te geven.

  • 7.5 Indien Anta vaststelt dat een dezer bepalingen door de klant wordt of is overtreden, als ook wanneer bij Anta een redelijk vermoeden van deze overtreding ontstaat, is Anta gerechtigd het gehuurde direct onder zich te nemen, onverminderd zijn recht de volledige huursom in rekening te brengen.

 • 8. Aansprakelijkheid

  • 8.1 Anta is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, behoudens en voorzover de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Anta.

  • 8.2 Anta is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van de klant.

  • 8.3 Anta is verzekerd tegen schade. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

  • 8.4 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 9. Vergunning huur wapens

  • 9.1 In geval van verhuur van wapens, dient de klant in het bezit te zijn van de daarvoor vereiste vergunning(en).

  • 9.2 Indien de klant deze vergunning(en) uiterlijk bij het afhalen of bezorgen van die wapens niet aan Anta kan tonen, zal Anta de betrokken wapens niet aan de klant ter beschikking stellen, zonder deswege tot enige vergoeding uit welke hoofde dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van Anta wel de overeengekomen huur in rekening te brengen.

 • 10. Gebruik en vervoer wapens en/of uniformen

  • 10.1 Anta sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de (de gevolgen van) schade, ontstaan door het gebruik van wapens en/of uniformen, zowel ten aanzien van de klant als ten aanzien van derden.

  • 10.2 Van het moment van het in ontvangst nemen van wapens en/of uniformen is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor een oneigenlijk en/of onjuist gebruik van die wapens en/of uniformen dan is opgegeven bij de huur daarvan.

  • 10.3 De klant wordt er op gewezen dat hij zich bij overtreding van deze bepaling ook aan strafrechtelijke vervolging door de bevoegde autoriteiten blootstelt.

  • 10.4 Bij transport dient de klant de wapens steeds deugdelijk, conform de wettelijke bepalingen en de aanwijzingen van Anta, voor zover verstrekt, verpakt te houden.

 • 11. Eigendomsvoorbehoud

  • 11.1 Anta blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop de klant aan alle verplichtingen jegens Anta terzake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat tijdstip is de klant gehouden de door Anta geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk gedentificeerd als eigendom van Anta te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

  • 11.2 Indien de klant enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Anta niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de klant voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Anta zonder ingebrekestelling gerechtigd e geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van de klant worden gebracht.

  • 11.3 De klant is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

 • 12. Geschillen en bevoegde rechter

  • 12.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

  • 12.2 Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin Anta gevestigd is, tenzij Anta kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.